De basisprijs is het aantal woorden te vermenigvuldigen met het tarief per woord. Daarnaast hangen de prijs van een vertaling af van een aantal factoren. Vertaalbureau Perfect heeft drie vertaaloplossingen met verschillende prijsstellingen waaruit gekozen kan worden; Economy, Excellent en Express. Deze hebben elk verschillende prijzen per woord en verschillende voordelen, waaronder levertijd en soort revisie. Vandaar dat de prijs van een vertaling per situatie verschilt.

Meer over onze prijzen →

Een vertaalgeheugen noemen we ook wel een Translation Memory (TM). Een vertaalgeheugen wordt door onze projectmanager in overleg opgebouwd samen met de vertaler(s) en revisor(s). Deze database van zinsdelen, segmenten en woorden zorgen voor consistentie en snelheid in volgende vertalingen. Daarnaast ondersteunt een vertaalgeheugen de vertaler bij het vertalen van woorden of zinsdelen die de vertaler eerder heeft vertaald. Onze vertalers maken ook gebruik van een zogeheten Termbase (TB), dat is een lijst met woorden die de klant zelf kan aanleveren zodat er gebruik kan worden gemaakt van voorkeurstermen. De vertaler blijft zelf altijd “in control”.

De levertijd van een vertaalopdracht wordt altijd in samenspraak vastgesteld. Als indicatie met betrekking tot levertijd houden wij standaard één werkdag opstarttijd en één werkdag aan voor elke 1500 tot 2000 woorden. Spoedvertalingen kunnen tot 2000 woorden doorgaans binnen één werkdag geleverd worden. Uw projectmanager denkt graag met u mee in het halen van gewenste deadlines.

Er wordt een vertaalgeheugen opgebouwd. Dit betekent dat er bij vergelijkbare vervolgopdrachten de eerder vertaalde woorden in mindering gebracht worden. Ook wordt er gekeken naar eventuele herhaaldelijke segmenten in de brontekst zelf. Dit is kostentechnisch natuurlijk aantrekkelijk maar ook komt dit de kwaliteit ten goede. Door het opnieuw overnemen van al vertaalde woorden en zinnen worden vertalingen consistent vertaald.

Er wordt van een spoedvertaling gesproken indien een vertaling dezelfde werkdag opgeleverd moet worden of er meer dan 2000 woorden per werkdag vertaald dienen te worden om de vertaling voor de gewenste deadline op te leveren.

Wij bieden drie vertaaloplossingen aan: Economy, Excellent en Express.

Economy:

De tekst wordt vertaald door een professionele native vertaler die voldoet aan de ISO-normen. Na de vertaling wordt deze tekst deels gecontroleerd. Dit zorgt voor een scherper tarief, maar de tekst wordt niet volledig gecontroleerd. Daarom is de ISO-17100 hier niet van toepassing. Het is wel mogelijk om te werken met een terminologielijst en/of vertaalgeheugen.

Wij adviseren je te kiezen voor deze vertaaloplossing indien je een eenvoudige tekst wilt laten vertalen, die bijvoorbeeld geen juridische waarde heeft of niet gepubliceerd wordt. Voorbeelden zijn documenten voor intern (zakelijk) gebruik of een simpele tekst, zoals een recept.

Excellent:

De tekst wordt vertaald door een professionele native vertaler die voldoet aan de ISO-normen. Na de vertaling wordt deze tekst volledig gereviseerd door een ervaren revisor. Dit zorgt voor een hoger tarief, maar de tekst wordt compleet gecontroleerd. Daarom is de ISO-17100 hier wel van toepassing. Het is wel mogelijk om te werken met een terminologielijst en/of vertaalgeheugen.

Wij adviseren je te kiezen voor deze vertaaloplossing indien een onvolkomenheid in jouw vertaling niet acceptabel is. Bijvoorbeeld een medisch, juridisch of technisch document. Ook documenten die gepubliceerd moeten worden vallen hieronder.

Express:

De tekst wordt vertaald door een professionele native vertaler die voldoet aan de ISO-normen. Wij spreken van een spoedvertaling als de vertaling gereed moet zijn op de dag van aanvraag of als er meer dan 2000 woorden per dag vertaald moeten worden. Snelheid is hierbij de sleutel, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.

Graag gaan wij in overleg over de snelst mogelijke deadline.

Je kunt jouw offerte bevestigen door deze online te ondertekenen. In de e-mail waarin de offerte aangeboden wordt, zit een link. Deze link leidt naar ons online klantenplatform waar je de offerte kunt ondertekenen.

Het alternatief hierop is het sturen van een e-mail waarin je akkoord geeft op de offerte. Vermeld hierin altijd het offertenummer!

Ja. In onze algemene voorwaarden staat het volgende over de geheimhoudingsplicht:

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 Het vertaalbureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door het vertaalbureau te vertalen of bewerken tekst(en).

4.2 Het vertaalbureau zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het vertaalbureau het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het vertaalbureau voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal bedoelde derden tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van het vertaalbureau te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Onze vertalers werken het liefst met Microsoft Word. Dit betekent niet dat u geen andere bestandsformaten aan kunt leveren. Mocht u bijvoorbeeld een pdf-bestand hebben, dan kunnen wij deze omzetten. Overige bestandsformaten waar wij het beste mee kunnen werken zijn: Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, XML en platte tekst bestanden. Heeft u een afwijkend bestandsformaat? Neem dan contact op met een van onze projectmanagers.

Bestanden dienen digitaal aangeleverd te worden. Wij beoordelen aangeleverde documenten op complexiteit en tellen het aantal woorden alvorens een offerte op te stellen. In overleg zijn hier wel uitzonderingen op mogelijk. Juridische documenten en documenten voor een beëdigde vertaling worden vanwege de vertrouwelijkheid ook aangetekend per post toegestuurd.

Het vertalen van een website of webshop is één van de meest voorkomende opdrachten. De snelste manier om tot een offerte komen voor de vertaling, is het aanleveren van de webteksten in een bewerkbaar bestand. Bijvoorbeeld Microsoft Word of Excel. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen wij de woorden op uw website tellen en dit kost veel tijd.

Indien de vertaalopdracht een kleine website betreft en voornamelijk uit informatieve teksten bestaat, kunnen wij op basis van een aangeleverd internetadres [www] de webteksten extraheren en klaarmaken voor vertaling. De geëxtraheerde webteksten plaatsen wij in een Microsoft Word document en deze sturen wij ter controle mee met de offerte. De oplevering van de vertaling zal ook in Microsoft Word zijn.

U kunt er ook voor kiezen de webteksten in een vertaalbestand of exportbestand aan te leveren. Gebruikelijke bestandsformaten zijn dan .CSV, .XLIFF, .XML of .PO. Wij zijn in staat om met deze bestanden te werken en adviseren ook deze bestanden te gebruiken als de webomgeving bijvoorbeeld veel productinformatie of vele unieke webpagina’s bevat. De oplevering van de vertaling zal in hetzelfde bestandsformaat zijn en middels een importfunctie kan de vertaling direct doorgevoerd worden. Dit is de meest efficiënte wijze voor het vertalen van een website.

Omdat wij ervaring hebben met het werken binnen CMS’en of softwarelokalisatiesystemen, is dit ook een mogelijkheid voor het vertalen van uw website. Wij kennen weliswaar niet alle systemen, echter met een beetje uitleg en een goede samenwerking is er heel veel mogelijk.

Neem contact op met onze projectmanagers indien u een advies wenst voor het vertalen van uw website. Wij helpen u graag verder!

Wij beschikken over eigen vertalers voor Duits, Engels en Frans. Hiernaast hebben wij de mogelijkheid een wereldwijd netwerk van professionele en betrouwbare vertalers in te zetten voor uw gewenste talencombinatie.

Hieronder de volledige lijst met de mogelijke talen.

Een gecertificeerde vertaling moet voldoen aan diverse hoge eisen die aan onze vertalingen worden gesteld. De tekst moet bijvoorbeeld door een ervaren vertaler worden vertaald en zal bovendien worden proefgelezen door een tweede lezer. Deze controle waarborgt de kwaliteit van de vertalingen. Een gecertificeerde vertaling zal niet worden voorzien van een verklaring, handtekening of een stempel.

Een beëdigde vertaling is een vertaling die is gewaarmerkt door een vertaler die voor een bepaalde talencombinatie door een rechtbank is beëdigd (op grond van opleiding en ervaring). De vertaler waarmerkt de vertaling door deze onlosmakelijk aan het origineel te bevestigen, te verklaren dat de vertaling naar zijn of haar mening correct en volledig is, en deze verklaring dient te worden voorzien van zijn of haar handtekening en stempel.

Een beëdigde vertaling is nagenoeg alleen om juridische redenen vereist. Wij adviseren bij twijfel hierover bij de partij die de beëdigde vertaling vraagt, te verifiëren of een dergelijke vertaling werkelijk nodig is. Wellicht is er bijvoorbeeld alleen een stempel van een vertaalbureau nodig. Er zijn vele uitmuntende vertalers die ervoor gekozen hebben om zich niet te laten beëdigen. Wel is het zo dat een vertaler beëdigd wordt op grond van aantoonbare bekwaamheid en opleiding.

Ja, wij verzorgen met regelmaat beëdigde vertalingen voor diverse bedrijven. We beschikken niet voor iedere taal over beëdigde vertalers. Het hangt af van de beschikbaarheid van de vertalers of wij de beëdigde vertaling kunnen verzorgen.

Wij werken aan de hand van een staffelkorting. Naarmate de hoeveelheid woorden stijgt, daalt de woordprijs. Wij hanteren voor een vertaling een woordtarief. Het woordtarief is afhankelijk van de onderstaande punten.

1. Het aantal woorden

2. Talencombinatie

3. Aard van de tekst

4. Kwaliteitscontrole

Indien je op zoek bent naar een vaste vertaalpartner, is het ook mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken met Vertaalbureau Perfect. Op basis van verwachtingen en wensen, kunnen wij je voorzien van een passend voorstel. Voor iedere vertaling gelden de gemaakte afspraken.

Een vertaalgeheugen ondersteunt de vertaler bij het vertalen van woorden of zinsdelen die de vertaler eerder heeft vertaald. De vertaler blijft zelf altijd “in control”. Een machinevertaling is een volledige geautomatiseerde vertaling (bijvoorbeeld Google Translate). Het gebruik van een machinevertaling (zonder post-editing) raden wij ten zeerste af. Een machinevertaling met post-editing kan in sommige gevallen een interessante uitkomst zijn.

Het is mogelijk om een bepaalde schrijfstijl te hanteren. Graag ontvangen wij vooraf specifieke informatie over de vertaling, zodat wij de juiste schrijfstijl kunnen hanteren en dit niet achteraf gewijzigd dient te worden.

Het is mogelijk om een terminologielijst mee te sturen, sterker nog, dit adviseren wij de klanten zoveel mogelijk te doen. Dit is vooral essentieel wanneer er veel vertalingen worden afgenomen, zodat de vertalingen consistent blijven.

De functies van ons klantportaal zijn als volgt:

  • Je kunt een nieuwe offerte aanvragen
  • Je kunt de reeds afgeronde vertaling(en) inzien
  • Je kunt de laatst aangevraagde offerte(s) inzien
  • Je kunt de facturen inzien
  • Je kunt de factuurinstellingen wijzigen
  • Je kunt je je (contact)gegevens wijzigen

Vertaalbureau Perfect zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Dit staat ook vermeld in onze algemene voorwaarden.

Je dient voor Vertaalbureau Perfect te kiezen wanneer je een kwalitatief goede vertaling wenst voor een marktconforme prijs. Wij spreken de vaktaal van jouw doelgroep en hanteren daarnaast een kwaliteitsgarantie. Bovendien kun je bij ons achteraf betalen met factuur. Bekijk hier de "Waarom kiezen voor Vertaalbureau Perfect"-pagina.

Ervaren in-house vertalers en revisors

Bij Vertaalbureau Perfect werken voornamelijk ervaren (in-house) vertalers en revisors. Onze vertalers en medewerkers zijn hoogopgeleid en hebben veel ervaring op het gebied van taal en vertalen. Mochten wij een vertaling niet intern op kunnen lossen dan zal het vertaald worden door één van onze honderden ervaren externe vertalers.

Externe vertalers

Vanzelfsprekend werken niet alle vertalers (full- of partime) bij ons op kantoor. Veel (freelance) vertalers werken bijvoorbeeld vanuit huis of wonen helemaal niet in Nederland. Dit is geen probleem gezien het feit dat wij via ons systeem direct in contact staan met deze (externe) vertalers en wij kunnen, ondanks de soms grote fysieke afstand, tóch snel schakelen mocht dit nodig zijn. Met de meeste externe (freelance) vertalers werken wij al jaren samen.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.